In 2001 heeft Chris Elzinga onderzoek gedaan naar de manier waarop de leerervaringen die in de eerste 10 jaar binnen het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn opgedaan, meer vruchtbaar gemaakt konden worden voor de samenleving. Publicatie: ‘Leerervaringen op Stoutenburg’, okt. 2002, verkrijgbaar via Stoutenburg.

StoutenburgChris Elzinga over het project

“Ik heb op Stoutenburg onderzoek gedaan in de periode oktober 2001 – april 2002 naar de leerervaringen die in de eerste 10 jaar van het bestaan van het Milieuproject zijn opgedaan. De toegepaste methodiek is die van Naturalistisch Onderzoek. Ik heb heel veel interviews gehouden en heb heel wat dagen op het landgoed rondgelopen en met activiteiten meegedaan.
Als analyse-instrument heb ik o.a. gebruik gemaakt van het model van de Elementenvierhoek, zoals A. Hoogendijk dat beschrijft in Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit (2000). Om tot nieuwe vormen te komen (het element Aarde) is onderzoeken gedaan naar de volgende thema’s:
» Wat inspireert en bezielt mensen (het element Vuur)?
» Welke ideeën, methoden, opzetten komen daaruit voort (het element Lucht)?
» Hoe kan dat zowel intern als extern afgestemd worden (het element Water)?

Uit de Inleiding van de brochure

“Het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg bestaat nu ruim 11 jaar. (…) Deze brochure is gebaseerd op een onderzoek naar de leerervaringen die in de loop der jaren op Stoutenburg zijn opgedaan. (…) Het eindrapport als zodanig is niet geschikt voor brede publicatie omdat het een mengvorm is van inhoudelijke analyse en analyse van organisatie en samenwerking en daardoor op veel plaatsen direct op personen herleidbaar is. Met die analyse van organisatie en samenwerking gaan we uiteraard intern aan de slag. De inhoudelijke analyse willen we breder verspreiden, vandaar deze brochure. (…) Chris verwoordt een schat aan ervaring die binnen het Milieuproject wordt opgedaan in de dagelijkse praktijk, met de tuin en het bos, in gastvrijheid, in het dagelijks leefritme; dat is een zeer kostbare basis voor verdere reflectie en onderzoek en beleving. Hij benoemt deze ervaring, beschrijft deze aan de hand van praktische voorbeelden en plaatst deze in een inhoudelijk en conceptueel kader. Ook geeft hij handreikingen voor verdere vormgeving.”

Uit de Leeswijzer

“De brochure bevat 3 hoofdstukken. Allereerst een positiebepaling van Stoutenburg, een nadere uitwerking van de 1e Stoutenburglezing van Hans Achterhuis. Daarna volgt een uitgebreid verslag van de leerervaringen, gecentreerd rond de thema’s Natuur, Gemeenschap en Spiritualiteit. De paragraaf over de Communiteit als sociaal systeem is in deze brochure geanonimiseerd. Daarna volgt een slothoofdstuk met een sterk samengevatte weergave van de adviezen van Chris terzake.”
De bijlagen bevatten vooral theoretische achtergronden en korte analyses. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van het werk van Manuel Castells ( The Information Age ), Ken Wilber (m.n. Integral Psychology), Beck & Cowan ( Spiral Dynamics ) en Peter Senge ( De dans der verandering ).”